Zestawienie obrotów i sald

Zestawienie obrotów i sald można nazwać także bilansem brutto, bilansem próbnym lub surowym. Zestawienie to przygotowuje się na podstawie ewidencji księgowej, która zawiera zapisy odzwierciedlające operacje gospodarcze z określonego okresu sprawozdawczego. Zestawienie obrotów i sald występuje w wersji rozwiniętej lub uproszczonej. W wersji uproszczonej salda początkowe ujmowane są łącznie z obrotami. Wyróżnia się także zestawienie obrotów i sald kont analitycznych (obrotówkę). Obejmuje ono dane dotyczące tych kont na dzień przeprowadzenia inwentaryzacji i na dzień kończący dany rok obrotowy. Przy sporządzaniu zestawienia obrotów i sald można wykryć błędy rachunkowe i naruszające zasadę podwójnego zapisu. Zestawienie obrotów i sald pozwala na wykrycie błędów księgowych, tj. zaksięgowanie po raz drugi transakcji po tej samej stronie konta zamiast po przeciwnych stronach, nieprawidłowe wyliczenie salda końcowego któregoś z kont, zaksięgowanie transakcji tylko po jednej stronie. Zestawienie obrotów i sald nie wykrywa błędów tj. zaksięgowanie transakcji po przeciwnych stronach na właściwych kontach, ale po niewłaściwych stronach, zaksięgowanie transakcji po przeciwnych stronach, ale na niewłaściwych kontach czy też w niewłaściwej, ale tej samej kwocie. Zestawienie obrotów i sald spełnia dwie funkcje: kontrolną i informacyjną. Funkcja kontrolna pozwala stwierdzić czy całościowa suma obrotów kredytowych i debetowych są sobie równe oraz czy sumy sald kredytowych i debetowych są sobie równe.