Założenie firmy w Internecie

Od pierwszego stycznia dwutysięcznego dwunastego roku, przepisy dotyczące zakładania własnej działalności gospodarczej uległy znacznemu uproszczeniu. Jest to wspaniała wiadomość dla wszystkich osób, które nie decydowały się na prowadzenie własnego biznesu, ze względu na dużą ilość formalności i trudną do przebycia procedurę. Obecnie proces rejestracji nowego przedsiębiorcy trwa kilka godzin. Wszystkim zajmuje się system komputerowy, który analizuje przesłane wnioski i formularze zgłoszeniowe, wyłapuje błędy w nich popełnione i wysyła prośbę o poprawienie wszystkich błędów i nieprawidłowości. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej jest miejscem, w którym zawarte są informacje o wszystkich przedsiębiorcach działających na terenie naszego kraju. Wniosek o wpis do wspomnianej powyżej ewidencji, można również złożyć w najbliższym urzędzie gminy, który jest właściwy ze względu na miejsce naszego zamieszkania. Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest tym samym wnioskiem o wpisanie naszej działalności na listę płatników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oraz jest wnioskiem o nadanie nam numeru identyfikacyjnego w Urzędzie Skarbowym. Dla spółek osobowych, cywilnych i kapitałowych obowiązują z reguły inne procedury, niż przy rejestrowaniu indywidualnej działalności gospodarczej. Gdy rejestrujemy spółkę, każdy ze wspólników musi złożyć wniosek o rejestrację oddzielnie.