Zakładanie spółki osobowej

Ustawą regulującą działalność, zakładanie i prowadzenie spółek kapitałowych i osobowych jest Kodeks spółek handlowych. Warto zaznaczyć, że w tym dokumencie, nie zostały uwzględnione spółki cywilne. Regulacje dotyczące spółek cywilnych zawarte są w Kodeksie cywilnym w księdze pierwszej, zawierającej postanowienia ogólne. Kodeks spółek handlowych wymienia cztery rodzaje spółek osobowych i dwa rodzaje spółek kapitałowych. Spółkami kapitałowymi są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne. Jednak zawarcie takiej formy organizacyjno-prawnej wymusza na właścicielach zebranie w określonej wysokości kapitału zakładowego. Przy spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością kapitał początkowy musi wynosić pięć tysięcy złotych, zaś w spółkach akcyjnych sto tysięcy złotych. Są to bardzo skomplikowane formy organizacyjno-prawne. Dużo prostszymi formami są spółki osobowe. Wśród czterech rodzajów spółek osobowych, tylko jedna wymusza na wspólnikach zebranie w określonej wysokości kapitału zakładowego. Tą spółką jest komandytowo-akcyjna, a wysokość kapitału, by spółka ta mogła zostać zawiązana to pięćdziesiąt tysięcy złotych. Pozostałe rodzaje spółek osobowych, to znaczy spółki jawne, partnerskie i komandytowe nie wymuszają na wspólnikach uzbieranie kapitału zakładowego w określonej przepisach prawnych wysokości. Ciekawą formą spółek osobowych są spółki partnerskie, które zawiązują osoby wykonujące wolne zawody.