Wartość księgowa przedsiębiorstwa

Wartość księgową przedsiębiorstwa wycenia się na podstawie pozycji bilansowych firmy. Stosowanie uproszczonych form szacowania środków trwałych nie zawsze odzwierciedla faktyczną wartość netto. Bilans jest zestawieniem aktywów i pasywów. Aktywa to majątek przedsiębiorstwa, a pasywa stanowią źródła jego finansowania. Aktywami mogą być budynki, zapasy towarów, środki służące do transportu, środki pieniężne, i in. Majątek przedsiębiorstwa dzieli się na trwały i obrotowy. Majątek trwały stanowią środki o długim okresie użytkowania i znacznej wartości jednostkowej. W skład majątku trwałego wchodzą: rzeczowy majątek trwały, finansowy majątek trwały, wartości niematerialne i prawne. Majątek obrotowy to majątek, którego składniki w krótkim czasie tracą swoją postać naturalną. Składniki te to: środki pieniężne, papiery wartościowe, zapasy (towary, materiały, produkty pracy) oraz należności. Pasywa to źródło pokrycia majątku przedsiębiorstwa. Można je podzielić na kryteria tj. kryterium zapadalności (zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe), pochodzenia (obce lub własne) oraz kryterium trwałości lub przejściowej dyspozycji przedsiębiorstwa. Wartość przedsiębiorstwa można wyznaczyć tzw. metodą wartości księgowej. Przedstawia się ją za pomocą wzoru: WK = A – D. WK oznacza wartość przedsiębiorstwa, A jest bilansową wartością aktywów przedsiębiorstwa, zaś D- bilansową wartością kapitału obcego. Metoda wartości księgowej jest szybką i popularną techniką wyceny. Punktem wyjścia jest aktualny bilans firmy.