Urządzenia księgowe w pracy księgowych

Urządzeniami księgowymi nazywa się model organizacji pracy księgowych. Informują one o tym, jak rozwiązany jest system księgowania i w jaki sposób prowadzona jest ewidencja zdarzeń gospodarczych. Podstawowymi urządzeniami stosowanymi w księgowości są: dokumenty, dowody księgowe, dziennik, księga główna, konta, rachunki, bilanse oraz zestawienie sald i obrotów. Zadaniem urządzeń księgowych jest gromadzenie danych. Przy sporządzaniu dokumentacji pomocne są odpowiednie instrukcje, dzięki którym dokumenty sporządza się według wspólnego planu, a ich odczyt jest szybki i łatwy. Dowody księgowe służą do sprawdzania informacji księgowych i ich dekretowaniu. Dowody księgowe powinny być rzetelne, kompletne, wolne od błędów rachunkowych. Wyróżnia się dowody księgowe zewnętrzne własne, zewnętrzne obce i wewnętrzne. Dziennik i księga główna służą do ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych zgodnie z prowadzoną przez firmę polityką rachunkowości. Konta służą księgowaniu odpowiednich wartości przy pomocy różnych rejestrów. Bilans jest zestawieniem aktywów i pasywów jednostki na początek i koniec roku sprawozdawczego. Jedną z pozycji bilansu jest zysk lub strata wykazywany w drugim sprawozdaniu, jakim jest rachunek zysków i strat. Cechy bilansu jednostki gospodarczej to: zupełność, rzetelność, ciągłość, sprawdzalność oraz przejrzystość. Dzięki zestawieniu obrotu i sald rozlicza się poszczególne wartości kont księgowych.