Sprawozdanie finansowe prawdę powie

Sprawozdanie finansowe przedstawia stan finansowy przedsiębiorstwa. Sporządza się je na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz na inny dzień bilansowy. Stosuje się przy tym zasady wyceny aktywów i pasywów oraz tzw. zasady ustalania wyniku finansowego. Składa się z bilansu, rachunku zysku i strat i informacji dodatkowej. Ustawa o rachunkowości zawiera wymagane wzory tych dokumentów. Istnieje możliwość ograniczenie sprawozdania do pozycji określonych we wzorach bilansu i rachunku zysków i strat literami i cyframi rzymskimi. Można tak postąpić, jeżeli nie spełnia się, co najmniej dwóch z trzech warunków. Pierwszym warunkiem jest wystąpienie sytuacji, kiedy to średnioroczne zatrudnienie w organizacji w przeliczeniu na całościowe etaty wyniosło, co najmniej 50 osób. Drugim warunkiem jest sytuacja, kiedy suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej minimum 2, 5 mln euro. Trzecim warunkiem jest sytuacja, kiedy to przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej minimum 5 mln euro. Sprawozdanie finansowe organizacji prowadzącej działalność gospodarczą, która spełnia dwa z wymienionych warunków będzie zawierać dodatkowo: rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale własnym. Roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza organ zatwierdzający nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia bilansowego.