Sprawozdania księgowe w firmie

Księgowość to nie tylko ewidencja operacji gospodarczych. Dla wielu z nas, przede wszystkim dla tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą, księgowość to przede wszystkim sprawozdania finansowe, na podstawie których można wysnuć pewne wnioski dotyczące działania naszej firmy. W księgowości wyróżnia się wiele różnych sprawozdań finansowych. Wszystkie one są równie ważne. Z różnych sprawozdań finansowych można wyczytać różne informacje. Jakie sprawozdania są najpopularniejsze, najczęściej wykonywane i najczęściej analizowane? Najbardziej znanym jest bilans firmy. Prócz niego wyróżnia się rachunek zysków i strat, sprawozdania z przepływów pieniężnych, wprowadzenie do sprawozdania finansowego, zestawienie zmian w kapitale własnym. Takie sprawozdania charakteryzują się określonymi cechami i są wykonywane według ściśle określonych zasad, które bezwzględnie muszą być przestrzegane. To chociażby zasada wiarygodności, rzetelności, dokładności , kompletności czy porównywalności. Sprawozdania finansowe wykonywane są w określonym celu. Analizując je możemy dowiedzieć się wielu istotnych rzeczy o formie, chociażby tego jaki jest stan zadłużenia, jakie są inwestycje w firmie czy chociażby to czy jednostka nie ma żadnych problemów finansowych. Sprawozdania są bardzo ważnymi dokumentami, dlatego też są one sporządzane regularnie i zgodnie z konkretnymi wytycznymi.