Spółka dominująca i zależna

W kodeksie spółek handlowych wyróżnione zostały pojęcia spółki dominującej i spółki zależnej. Spółkę dominującą potocznie zwykło się nazywać spółką matką, zaś spółkę zależną spółką córką. Artykuł czwarty kodeksu spółek handlowych stanowi, że spółką dominującą nazywamy tę, która bezpośrednio lub pośrednio posiada większość głosów na zgromadzeniu wspólników lub zgromadzeniu walnym. Poza tym spółka dominująca ma prawo do odwoływania i powoływania członków do organów spółki córki. W spółce matce dodatkowo członkowie zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków innej spółki kapitałowej to jest spółki zależnej. Liczne ustawowe regulacje zawierają również informacje, dotyczące tego, że spółka matka ma prawo wykonywać względem spółki córki wszystkie uprawnienia, jakie są wynikiem objętych przez spółkę matkę akcji udziałowych. Jeśli chodzi o wzajemne kontakty handlowe między obiema spółkami, to spółka matka i córka w stosunku do siebie muszą działać w ramach przepisów prawa, które normują kontakty między takimi dwiema grupami podmiotów. Między spółką dominującą może nawiązać się współpraca nazywana grupą kapitałową. By taka grupa powstała konieczne jest zawarcie umowy w formie pisemnej. W takiej sytuacji rozliczenia między takimi grupami podmiotów mogą się odbywać z ominięciem przepisów rynkowych. Ceny rynkowe między takimi podmiotami mogą być znacząco niższe od standardowych.