Popularne papiery wartościowe

Popularne papiery wartościowe

Z papierów wartościowych korzysta się już od osiemnastego wieku. Papierami wartościowymi nazywamy dokumenty, które potwierdzają istnienie konkretnego prawa majątkowego. Prawo to stanowi, iż bez tego dokumentu nie jest możliwe wykonywanie tego uprawnienia majątkowego. Papiery wartościowe mogą reprezentować wierzytelności pieniężne, potwierdzać uprawnienia do współwłasności majątkowej, albo do uprawniać do zarządzania konkretnymi rzeczami ruchomymi. Do pierwszej grupy potwierdzającej wierzytelności pieniężne należą między innymi weksle, czeki, bony skarbowe, listy hipoteczne, listy zastawne, obligacje. Akcje są papierami wartościowymi, które wskazują, iż ich współposiadaczem w określonym wymiarze danego majątku. Akcje są najczęściej przedmiotem transakcji giełdowych. Obecnie na warszawskiej giełdzie swoje akcje sprzedaje ponad sześćset spółek akcyjnych. Konosamentami w transporcie towarów nazywamy takie papiery wartościowe, które dają ich posiadaczom prawo do zarządzania danymi rzeczami. Papiery wartościowe mogą reprezentować albo dochód stały, który ich posiadacz jest z góry pewny, jak na przykład obligacje, już przy samym zakupie obligacji dokładnie wiemy, ile na nich zarobimy. Z kolei akcje są papierami wartościowymi, których wartość jest zmienna, przy zakupie nie wiemy, czy ich cena wzrośnie czy spadnie.