Podstawowe zasady rachunkowości

Poprzez ustalenie konkretnych zasad rachunkowość staje się wiarygodna i profesjonalna, a system rachunkowości i księgowości w firmie funkcjonuje prawidłowo. Zasady rachunkowości dzieli się na: zasadę memoriału, zasadę współmierności, zasadę ostrożnej wyceny, zasadę istotności, zasadę ciągłości, zasada wyższości treści nad formą, zasada kontynuacji działalności gospodarczej. Zasada memoriału polega na umieszczaniu wszystkich informacji, a także operacji rachunkowych i księgowych w danych księgach rozliczeniowych w odpowiednim okresie rozliczeniowym (miesięcznym, a następnie rocznym). Zasada współmierności polega na zawarciu w danym rozliczeniu księgowym wszelkich przychodów oraz kosztów konkretnego przedsiębiorstwa, co oznacza, że koszty muszą być współmierne z osiąganymi przychodami. Zasada ostrożnej wyceny wiąże się z zapisywaniem zgodnym ze stanem faktycznym przychodów oraz kosztów w faktycznych stawkach finansowych. Niedopuszczalne jest zawyżanie oraz zaniżanie danych wielkości. Zasada istotności to istotne i rzetelne przedstawianie rozliczeń finansowych zgodnie z istniejącym prawem rachunkowym. Zasada ciągłości polega na ciągłości prowadzenia ksiąg rachunkowych według tych samych metod na przełomie kilku lat. Zasada wyższości treści nad formą to zapisywanie operacji rachunkowych oraz księgowych w odpowiednich księgach finansowych i wykazywanie ich w sprawozdaniach urzędowych. Zasada kontynuacji działalności gospodarczej zakłada, iż dana działalność będzie prowadzona ciągle, przez najbliższe lata bez konieczności jej zaprzestania czy likwidacji.