Podstawowe rodzaje podatków

Podstawowe rodzaje podatków

Najważniejszym obowiązkiem każdego obywatela wobec państwa, w którym żyje jest terminowe i zgodne z prawem płacenie wszelkiego rodzaju danin publicznych. Najwięcej takich obowiązków ciąży na osobach prowadzących działalność gospodarczą. Nie ulega wątpliwości, że nasza krajowa gospodarka, jak również gospodarka całej Unii Europejskiej opiera się w największym stopniu na firmach z sektora małych i średnich przedsiębiorców. Bez wpływów z tego źródła gospodarka by upadła. Firmy z tego sektora stanowią ponad dziewięćdziesiąt osiem procent wszystkich firm działających na terenie naszego kraju. Każdy przedsiębiorca musi do końca pierwszego miesiąca każdego nowego roku podatkowego złożyć zawiadomienie do właściwego urzędu skarbowego dotyczące wyboru formy opodatkowania działalności gospodarczej na najbliższych dwanaście miesięcy. Po tym okresie przedsiębiorca ponownie wybiera najkorzystniejszą z jego punktu widzenia formę opodatkowania. Jeżeli we wskazanym terminie nie zostanie przedstawione odpowiednie zawiadomienie wówczas przedsiębiorca zostaje opodatkowany według zasad ogólnych, gdzie występują dwie skale, albo osiemnasto, albo trzydziesto dwuprocentowa. Wielu przedsiębiorców, którzy mają taką możliwość, na przykład w spółkach partnerskich opodatkowują swoją działalność według ryczałtu od dochodów ewidencjonowanych.