Księgowość- prowadzenie kasy

Bezpiecznie jest korzystać z kasy w przypadku mniejszych kwot (np. do 1 000 zł), a pozostałych płatności dokonywać za pośrednictwem banku. Wszelkie operacje gotówkowe powinny mieć potwierdzenie w oryginalnych dokumentach, np. dla wpłat do kasy wystawia się druk KP, dla wypłat druk KW. KP i KW powinny być ponumerowane. Druki należy czytelnie wypełnić i podpisać imieniem i nazwiskiem. Wypłacając gotówkę na podstawie faktury, rachunku czy innego rozliczenia, nie jest konieczne wystawianie KW do każdej z tych operacji, jednak dokument powinien zawierać potwierdzenie otrzymania gotówki w wysokości zgodnej z dokumentem. Wszystkie operacje kasowe powinny być zestawione w tzw. raport kasowy. Raport kasowy składa się z zestawienia uporządkowanych, według dat, ponumerowanych faktur oraz rachunków opłaconych gotówką i dowodów wpłat do kasy, podsumowanych i z zaznaczonym stanem kasy na początek i na koniec danego okresu. Dokumenty potwierdzające wypływ gotówki z kasy powinny posiadać czytelny podpis osoby otrzymującej gotówkę. Co najmniej raz w roku powinno się przeprowadzać kontrolę stanu kasy, potwierdzoną protokołem. Zaliczki wypłacane z kasy powinny posiadać potwierdzenie odbioru gotówki, cel, na jaki została pobrana zaliczka i termin jej rozliczenia. Zaliczki przeważnie wypłaca się na poczet delegacji oraz zakupów. Przed realizacją wniosku o wypłatę zaliczki, powinien być zatwierdzony przez osobę upoważnioną. Zaliczki powinny być ponumerowane i ewidencjonowane.