Jak wygląda konto księgowe?

Konto księgowe służy bieżącemu i systematycznemu rejestrowaniu operacji gospodarczych powodujących zmiany w stanie majątkowym podmiotu gospodarczego. Zmiany te dotyczą określonych składników aktywów, pasywów lub kosztów, przychodów, strat bądź zysków firmy. Umożliwiają ewidencję stanu początkowego konkretnego składnika aktywów i pasywów, aktualne ujęcie aktywów i pasywów, określenie stanu końcowego poszczególnego składników aktywów i pasywów. Konto może przybierać formę np. stron w księdze oprawnej, luźnych kart kontowych, nośnika magnetycznego. Na koncie księgowym znajdują się informacje związane ze stanem danego składnika, przede wszystkim z wyodrębnieniem jego zwiększeń i zmniejszeń. Daje to możliwość stworzenia ich zestawienia na dzień bilansu. Dlatego konto księgowe jest kluczowym narzędziem księgowości. Konta księgowe ze względu na pełnione funkcje dzieli się na: bilansowe, pozabilansowe, wynikowe, korygujące. Głównymi elementami konta księgowego są: nazwa konta, symbol konta, dwie przeciwstawne strony konta: lewa i prawa, saldo konta, obroty konta, suma kontrolna konta. Wyróżnia się saldo początkowe konta przedstawiające wartość aktywów lub pasywów na początek okresu rozliczeniowego, a także saldo końcowe określające wartość aktywów lub pasywów na koniec okresu rozliczeniowego. Założenie konta następuje z chwilą określenia jego nazwy i symbolu nadanego w zakładowym planie kont. Otwarcie konta następuje z chwilą zaksięgowania stanu początkowego z bilansu otwarcia.