Dekretacja w księgowości

Dekretacja jest zarządzeniem odpowiedniej osoby, związanym z pismami wpływających do komórki organizacyjnej. Dzięki temu dokumenty księgowe funkcjonują we właściwym obiegu. Adnotacja na dokumencie wskazuje osobę bądź komórkę organizacyjną odpowiedzialną za załatwienie konkretnej sprawy. Przychodzące pisma są rejestrowane, po czym przekazywane do dekretacji. Dekretacją może zajmować się kierownik urzędu lub wyznaczona przez niego osoba. Zadekretowane dokumenty przekazuje się przez sekretariat do właściwych komórek organizacyjnych. Przesyłki zadekretowane do załatwienia mogą być przyjęte przez kierownika komórki lub dekretowane innej osobie, przy czym kolejna dekretacja nie może wprowadzać zmian w sposobie i terminie załatwienia sprawy. Zmiany może wprowadzić jedynie dekretujący. Sposób wykonania dekretacji zależy od organizacyjnej systemu kancelaryjnego. W systemie tradycyjnym dekretacji dokonuje się na przesyłkach w formie papierowej. Odręcznie umieszcza się odpowiednie informacji na przesyłce razem z datą i podpisem dekretującego. W księgowości dekretów używa się w celu ujęcia zdarzenia gospodarcze w systemie finansowo-księgowym firmy. Dekretując zdarzenie gospodarcze, osoba dekretująca powinna oznaczyć dany dokument, np. fakturę tak, żeby możliwe było przeniesienie operacji do systemu księgowego. Dekret powinien zawierać numery kont księgowych z operacją gospodarczą, krótki opis operacji gospodarczej, podpis osoby dekretującej, datę zdarzenia gospodarczego i kwotę. Kiedy zdarzenie gospodarcze zostanie już zadekretowane, dokument można zaksięgować.