Czym są dokumenty księgowe?

Dokumenty księgowe (dowody księgowe) są podstawą zapisów w księgach rachunkowych. Każda operacja finansowa, powinna mieć potwierdzenie w postaci dokumentów finansowych (księgowych). Na ich podstawie operacje zapisuje się w księgach finansowych. Każdy dokument powinien być sprawdzony, zatwierdzony i opisany, powinien posiadać własny numer księgowy. Dokumenty powinny być zatwierdzane pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym przez osobę upoważnioną do tego rodzaju czynności. Opis powinien zawierać informację o klasyfikacji i źródłach finansowania danego wydatku. Dowód księgowy powinien zawierać dane tj. nazwa dowodu, numer dowodu księgowego, określenie nazw i adresów stron, datę zdarzenia gospodarczego, przedmiot i opis operacji gospodarczej, podpisy i imienne pieczątki, kopię. Dokumentację finansową należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla osób nieupoważnionych. Dokumentację finansową przechowuje się w porządku chronologicznym przez okres, co najmniej pięciu lat od zakończenia danego roku obrotowego. Dokumentacja związana z zatrudnieniem powinna być przechowywana przez pięćdziesiąt lat od zakończenia pracy w organizacji przez pracownika. Istnieją dowody księgowe źródłowe wystawianie w momencie zaistnienia danej operacji gospodarczej, i wtórne- wystawiane na podstawie dowodów źródłowych. Wyróżnia się dokumenty źródłowe: dowody zewnętrzne obce, dowody zewnętrzne własne, dowody wewnętrzne. Dokumenty wtórne dzieli się na: dowody zbiorcze, rozliczeniowe, zastępcze oraz korygujące. Dokumenty księgowe mogą również występować w formie elektronicznej.