Czym jest rachunkowość?

Rachunkowość stanowi szczególny rodzaj jednostkowej ewidencji gospodarczej. To system ciągłego w czasie ujmowania, grupowania, prezentowania i interpretowania wyrażanych w pieniądzu i bilansujących się ogólnych i szczególnych danych liczbowych dotyczących działalności gospodarczej oraz sytuacji majątkowych jednostki gospodarczej. Na rachunkowość, jako system ewidencyjny składają się: księgowość, rachunek kosztów oraz sprawozdawczość. Głównym celem rachunkowości jest dostarczenie prawdziwego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu gospodarczego, zaś jego przedmiotem jest każde zdarzenie gospodarcze wyrażone w mierniku pieniężnym i mające wpływ na zmianę sytuacji podmiotu gospodarczego oraz jego zasoby i wyniki. Rachunkowość można podzielić na działy: rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza, księgowość, rachunkowość kreatywna. Rachunkowość finansowa dostarcza informacje dla odbiorców zewnętrznych, np. inwestorów, analityków, kontrahentów chcących zawrzeć poważny kontrakt). Rachunkowość zarządcza zajmuje się dostarczaniem informacji dla odbiorców wewnętrznych, przeważnie na potrzeby zarządu. Księgowość jest częścią rejestracyjną systemu rachunkowości. Zajmuje się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, czyli księgowaniem operacji gospodarczych. Rachunkowość kreatywna stanowi działanie zarządu jednostki mające na celu uformowanie u czytelników sprawozdania finansowego z góry założonego wizerunku przedsiębiorstwa. Na początku określa się dane, jakie powinno zawierać sprawozdanie finansowe, a później dobiera się odpowiednie zasady rachunkowości w celu osiągnięcia zakładanego wyniku.