Czym jest księgowość?

Księgowość stanowi podstawowy element składowy rachunkowości. Księgowość jest systemem ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych, który określa działalność danego podmiotu gospodarczego w miernikach pieniężnych i naturalnych. Zadaniem księgowości jest ochrona interesów podmiotu, informowanie podmiotów zewnętrznych (inwestorów, banków, agend rządowych), a także dostarczanie informacji niezbędnych do kierowania przedsiębiorstwem. Rachunkowość prowadzona przez biuro rachunkowe wiąże się z: prowadzeniem ksiąg rachunkowych, ustalaniem lub sprawdzaniem w drodze inwentaryzacji faktycznego stanu aktywów i pasywów, dokonywaniem wyceny aktywów i pasywów oraz ustalaniem wyniku finansowego. Biuro rachunkowe zajmuje się też: kalkulacjami, sporządzaniem, badaniem i ogłaszaniem sprawozdań finansowych oraz gromadzeniem i przechowywaniem dokumentacji. Księgowość nie wiąże się jedynie z wypełnianiem rubryk, zbieraniem i przepisywaniem kwot z rachunków i faktur. Od przyjętych zasad finansowych w danej organizacji zależy jej końcowy wynik finansowy, a więc finansowy wskaźnik jej działalności. Najlepszą rekomendacją firmy, czy organizacji jest rzetelny sposób prowadzenia ksiąg finansowych. Dopracowany plan kont i system księgowy umożliwia organizacji szybsze rozliczenie się z dotacji, szybkie wygenerowanie potrzebnych informacji, wspomaga przy ocenie rentowności działalności całej organizacji i usprawnia jej pracę.