Biuro księgowe: usługi finansowo- księgowe

Do usług finansowo-księgowych w działalności biur można zaliczyć: prowadzenie ksiąg rachunkowych, prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów, a także ryczałtu ewidencjonowanego. Prowadzenie ksiąg rachunkowych jest działalnością gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie prowadzenia na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych wraz z zapisami zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym, okresowego ustalania lub sprawdzania stanu aktywów i pasywów, wyceny aktywów i pasywów. Prowadzenie ksiąg rachunkowych to także sporządzanie sprawozdań finansowych oraz gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych czy innej dokumentacji. Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów może być stosowane zamiennie z ryczałtem. Książka przychodów jest opodatkowaniem od faktycznie uzyskanych dochodów. Taką formę rozliczania się mogą stosować: osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą, spółki cywilne osób fizycznych oraz spółki jawne i partnerskie. W skład prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów wchodzi: ewidencja kosztów i przychodów, środków trwałych, wyposażenia, podatków od towarów i usług, rozliczanie właścicieli, sporządzanie deklaracji podatkowych, prowadzenie Ksiąg Handlowych. Usługa prowadzenia ryczałtu ewidencjonowanego wiąże się z przygotowywaniem deklaracji podatkowych, dokonywaniem zapisów w ewidencji przychodów, prowadzenie ewidencji związanej z podatkami od towarów i usług, rocznym rozliczaniem działalności.