Bilans a konta pozabilansowe

Konto pozabilansowe nie występuje w bilansie. Dzięki kontom pozabilansowym można księgować zdarzenia, które nie są operacjami gospodarczymi. Zdarzenia nie oddziałują na stan aktywów i pasywów. Konto pozabilansowe charakteryzuje się jednostronnym zapisem. W sytuacji, gdy wystąpią salda na koniec roku, nie ujmuje się ich w bilansie. Konta pozabilansowe tworzone są w celu kontroli i ewidencji przedmiotów, które nie są rejestrowane w strukturze bilansu. Konta pozabilansowe stosuje się, np. do ujęcia obcych środków trwałych wykorzystywanych przez jednostkę. Obce środki trwałe określa się w ewidencji pozabilansowej w wartości brutto. Wartość ta nie jest prezentowana w bilansie, a odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych dokonuje ich właściciel. Saldo końcowe określa wartość brutto obcych środków trwałych. Dla poszczególnych samorządowych jednostek organizacyjnych wyróżnia się następujące rodzaje kont pozabilansowych( ewidencjonuje się na nich prawne zaangażowanie środków finansowych): konto 998, 999, 997, 996, 995. Istnieją także konta pozabilansowe tj. 980 i 981. Konto 980- to „Plan finansowy wydatków budżetowych”. Konto to służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych. Konto 981 („Plan finansowy niewygasających wydatków) służy do ewidencjonowania planu finansowego niewygasających wydatków budżetowych posiadacza. Istnieją oprogramowania do prowadzenia ksiąg rachunkowych wymagające podwójnego zapisu także w przypadku kont pozabilansowych. Wtedy konieczne jest wprowadzenie konta technicznego np. 99 Konto techniczne.